Upadłość spółki z o.o. – jak przebiega?

Ogłoszenie upadłości to procedura dedykowana dla podmiotów, które znajdują się w stanie niewypłacalności. Jej celem jest zapewnienie ochrony wierzycielom spółki. W toku postępowania dąży się do tego, aby zostali oni zaspokojeni w jak najwyższym zakresie. Z punktu widzenia zarządu to szansa na uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu. Dowiedz się, jak ogłosić upadłość spółki z oo. 

upadłość spółki baner

Kiedy spółka z oo powinna ogłosić upadłość? 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma zdolność upadłościową, a więc w określonych sytuacjach może ogłosić upadłość. Podmiot działa za pośrednictwem swoich organów – w tym przede wszystkim zarządu, który jest odpowiedzialny za sprawy bieżące. To właśnie jego członkowie są zobowiązani do złożenia wniosku o upadłość w odpowiednim czasie. 

Przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z oo to jej niewypłacalność, czyli:

  • trwała utrata zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań (przyjmuje się, że można o niej mówić po upływie 3 miesięcy);  
  • przekroczenie przez zobowiązania pieniężne spółki wartości jej majątku, gdy stan ten utrzymuje się powyżej dwudziestu czterech miesięcy. 

Upadłość spółki z o.o. krok po kroku 

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się od działania członków zarządu. Każdy z nich musi złożyć wniosek o jej ogłoszenie, jeśli sytuacja finansowa podmiotu to uzasadnia. Ma na to 30 dni. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany członek zarządu rzeczywiście zajmuje się sprawami spółki, czy jedynie figuruje w rejestrze. Jeśli nie dopełni swoich obowiązków, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wynikłą z tego tytułu szkodę. 

Wniosek o upadłość spółki zoo składa się do właściwego sądu upadłościowego. W treści dokumentu zamieszcza się dane takie jak np. numer KRS, miejsce prowadzenia działalności oraz – przede wszystkim – wskazanie okoliczności, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem. 

Takie przesłanki trzeba uprawdopodobnić. Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być ogłoszona np. ze względu na istnienie zaległości w spłacie zobowiązań. We wniosku trzeba wykazać, jaka jest ich wysokość i o ile są przeterminowane. 

Upadłość spółki zoo wymaga opłacenia wniosku upadłościowego. Jeśli podmiot nie dopełni tego obowiązku, to postępowanie nie zostanie wszczęte. 

Upadłość spółki z o.o. konsekwencje

Upadłość spółki zoo niesie poważne konsekwencje dla podmiotu. 

Majątek przedsiębiorstwa staje się masą upadłości. Zarząd jej sprawami – w tym co do majątku – przejmuje syndyk. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi działać pod firmą z dodatkiem „w upadłości”. Podejmowane działania mają na celu takie zagospodarowanie majątkiem spółki, aby wierzyciele zostali zaspokojeni w jak najwyższym stopniu. Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi najczęściej do jej likwidacji. 

Jeśli sytuacja podmiotu nie była bardzo trudna, wystarczające może się okazać sprzedanie części majątku. W niektórych sytuacjach – w celu uratowania spółki – można również np. przeprowadzić przygotowaną likwidację. 

Upadłość spółki z oo a pracownicy 

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w praktyce oznacza najczęściej zakończenie prowadzenia przez nią działalności, a więc likwidację zakładu pracy. Taka okoliczność jest podstawą do wypowiedzenia umów o pracę pracownikom. W tym przypadku szczególna ochrona pracowników – np. ze względu na wiek – jest ograniczona. 

Czasami zdarza się, że upadłość spółki zoo nie wiąże się z jej likwidacją i podmiot znajduje nowego nabywcę. W takiej sytuacji pracownicy zachowują pracę, a zasady rozwiązania stosunku pracy są uregulowane w przepisach ogólnych. 

Upadłość spółki z oo a długi 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Jeśli jej majątek nie pozwala na pokrycie wszystkich długów, w niektórych okolicznościach do odpowiedzialności mogą być pociągnięci członkowie zarządu. 

Uwolnienie się od odpowiedzialności przez członków zarządu jest możliwe, jeśli wykażą, że:

  • do zgłoszenia wniosku o upadłość doszło w odpowiednim czasie; 
  • w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; 
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie winy członka zarządu; 
  • albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.
Call Now Button