Likwidacja spółki z o.o. – jak to zrobić i jakie są konsekwencje?

Obrót gospodarczy jest dynamiczny. Zmieniają się zarówno trendy, jak i stosunki pomiędzy przedsiębiorcami. Jeśli nie chcesz bądź nie możesz dalej prowadzić działalności w formie spółki z o.o., konieczne jest przeprowadzenie jej likwidacji. Sprawdź, jak przebiega likwidacja spółki z o.o. krok po kroku. 

likwidacja spółki zoo baner

Likwidacja spółki z oo krok po kroku

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to skomplikowany proces, który wymaga zachowania szeregu zasad proceduralnych. Tylko wypełnienie wszystkich przewidzianych prawem obowiązków pozwoli zakończyć działalność podmiotu w pełni szybko i sprawnie. 

Likwidacja spółki jest możliwa w przypadku zajścia ściśle określonych zdarzeń – przede wszystkim tych wymienionych w umowie spółki. Dodatkowo rozwiązanie spółki z o.o. jest możliwe, gdy:

  • podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki albo przeniesieniu jej siedziby za granicę; 
  • jeśli spółkę powołano w drodze wzorca umowy – gdy podjęto uchwałę o rozwiązaniu podmiotu i opatrzono ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; 
  • ogłoszono upadłość spółki; 
  • zaszły inne przewidziane prawem przyczyny. 

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki konieczne jest powołanie likwidatorów. Czynność wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Likwidatorami spółki z o.o. najczęściej zostają członkowie jej zarządu. 

W dalszym etapie likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga dokonania zgłoszenia do sądu rejestrowego. Zawiadomienie musi zawierać powiadomienie o otwarciu likwidacji, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji. 

Przed przystąpieniem do czynności likwidacyjnych konieczne jest jeszcze ogłoszenie tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wraz z nim wzywa się wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności. Termin na tę czynność wynosi trzy miesiące od dnia ogłoszenia. 

Czynności likwidacyjne i zakończenie likwidacji spółki z o.o. 

Czynności likwidacyjne to już właściwa likwidacja spółki zoo. Likwidatorzy muszą zakończyć jej sprawy, wypełnić zobowiązania, ściągnąć wierzytelności oraz spieniężyć majątek (w celu ustalenia zasad jego podziału pomiędzy wspólników). Ciąży na nich wiele obowiązków, w tym m.in. sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji spółki z o.o. 

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający podział majątku wspólników możliwe jest jego złożenie do sądu rejestrowego i jednoczesne wnioskowanie o wykreślenie spółki z rejestru. To z tą chwilą likwidacja spółki zoo zostanie zakończona. 

Likwidacji spółki z o.o. skutki podatkowe

Likwidacja spółki z o.o. dla wspólników wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej części majątku spółki. Aktualnie jednak konieczne będzie uiszczenie daniny jedynie w części – ponad to, co stanowiło koszt nabycia udziałów. 

W zakresie podatku VAT należy wskazać, że przekazanie majątku wspólnikom w toku likwidacji trzeba traktować tak, jak odpłatną dostawę towarów – konieczne jest więc jego opodatkowanie podatkiem VAT. 

Ile kosztuje likwidacja spółki z o.o.? – likwidacja spółki zoo koszty 

Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zgłosić do sądu rejestrowego i uiścić z tego tytułu opłatę w kwocie 250 złotych. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji w MSiG to z kolei koszt rzędu 100 złotych. Do tego oczywiście dochodzą wydatki organizacyjne. Już tylko obsługa prawna procesu może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. 

Likwidacja spółki s24

Jeśli spółka z o.o. została założona w systemie S24, również podjęcie decyzji o jej rozwiązaniu może odbyć się w tej formie, o ile w toku działalności podmiotu nie zmieniano umowy u notariusza. 

Jeśli uchwała jest podejmowana w systemie S24, to również za pośrednictwem tego narzędzia można sporządzić wniosek do sądu rejestrowego. Nie znajdziemy tam jednak wzorów oświadczeń o adresie do doręczeń ani zgody na powołanie likwidatorów. Nie ma jednak wątpliwości, że system S24 znacznie ułatwia przejście przez proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Call Now Button